ALGEMENE VOORWAARDEN CUBIC MILL®

 

Laatste wijziging: 05 jan 2023, 14:15 uur.

 

Artikel 1 – Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen gebruikt die de betekenis hebben zoals erna vermeld.

Opdrachtnemer: Cubic Mill.
Opdrachtgever: De tegenpartij van de opdrachtnemer.
Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever.
 2. Er kan echter worden afgeweken van deze voorwaarden als dit door de partijen uitdrukkelijk schriftelijk is vastgelegd
 3. Als er 1 of meerdere zaken in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd moeten worden, blijven de andere zaken nog steeds van toepassing. De partijen zullen dan overleggen over nieuwe bepalingen die de desbetreffende oude bepalingen zullen vervangen, hierbij moet zo veel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden of diensten te laten verrichten door derden.
 3. Opdrachtgever draagt zorg voor het verstrekken van alle gegevens waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 4. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt heeft opdrachtnemer het recht om de overeenkomst op te schorten en/of de voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 4 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een goede uitvoering noodzakelijk is om de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
 2. Indien de wijziging financiële of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover inlichten.
 3. Indien een vaste of periodieke prijs is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft, dat voor rekening komt van opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen als de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 5 – Contractduur

 1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst een termijn voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden overeengekomen, dan is dit niet een fatale en harde deadline.

Artikel 6 – Prijzen

 1. Alle prijzen die door opdrachtnemer worden gecommuniceerd zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen, alsmede eventuele te maken kosten die in het kader zijn van de overeenkomst, tenzij expliciet anders vermeld.
 2. Partijen kunnen een vaste of periodieke prijs overeenkomen bij het tot stand komen van de overeenkomst.
 3. Indien geen vaste of periodieke prijs wordt overeengekomen, zal de prijs op grond van de werkelijk bestede uren worden vastgesteld. Dit zal geschieden volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer.
 4. Indien opdrachtgever een vaste prijs, periodieke prijs of uurtarief overeenkomt met de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd tot verhoging van deze prijs of uurtarief. Opdrachtnemer moet opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte brengen.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd om prijsstijgingen door te berekenen als zich tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven (van bijvoorbeeld inkoop of druk) zijn gestegen.
 6. Bovendien mag opdrachtnemer de prijs verhogen als blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk onvoldoende werd ingeschat bij het afsluiten van de overeenkomst en dat niet toerekenbaar is aan de opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van de prijs of tarief informeren.

Artikel 7 – Facturering en betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen zal opdrachtgever een herinnering ontvangen via e-mail. Deze herinnering dient binnen 14 dagen voldaan te worden.
 3. Betaalt opdrachtgever deze herinnering niet, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Er zal dan een aanmaning worden verstuurd die binnen 14 dagen voldaan moet worden. Opdrachtgever is alsdan administratie-, porto-, en aanmaningskosten verschuldigd van 22,95 EUR exclusief BTW.
 4. Indien de betaling van de aanmaning door opdrachtgever na 14 dagen reeds niet is ontvangen, behoudt opdrachtnemer het recht voor de vordering over te dragen aan een incassobureau. Kosten die daarmee gepaard gaan zijn voor rekening van opdrachtgever.
 5. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
 6. Indien opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 7. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 8. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
 9. In bepaalde gevallen is er sprake van een prijs die vooraf of periodiek betaald moet worden. Vanzelfsprekend zullen diensten pas geleverd worden wanneer deze betaling is ontvangen.
 10. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om diensten en/of producten tijdelijk of permanent af te sluiten of te beëindigen als tijdige betaling uitblijft.
 11. Opdrachtgever gaat akkoord met facturering per e-mail. Opdrachtgever begrijpt dat communicatie via deze wijze dezelfde juridische status heeft als brieven per post.
 12. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig bekijken van inkomende e-mail op het door opdrachtgever verstrekte e-mailadres, alsmede het bekijken van de spam-map, mochten e-mails daar terecht komen.
 13. Opdrachtgever zal bij wijziging van zijn e-mailadres opdrachtnemer tijdig informeren.

Artikel 8 – Revisies en garantie

 1. Indien is overeengekomen dat opdrachtgever het recht heeft op één of meerdere revisies, zou opdrachtnemer ervoor kunnen kiezen om per geval extra revisies toe te voegen, mits opdrachtnemer opmerkingen of klachten van opdrachtgever als redelijk en rechtvaardig beschouwt.

Artikel 9 – Annulering en recht op ontbinding

 1. Opdrachtgever ziet af van zijn herroepingsrecht en bedenktijd van 14 dagen bij koop op afstand.
 2. Wanneer de overeenkomst is getekend of de koop op internet is aangegaan is de opdracht per direct definitief.
 3. Beide partijen kunnen de overeenkomst ten aller tijde schriftelijk of per e-mail opzeggen.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, is opdrachtgever gehouden tot betaling van een bedrag, wat is vastgesteld in de extra voorwaarden voor de overeenkomst. Mits deze extra voorwaarden niet zijn vastgesteld is opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden die aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 6. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengen, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 10 – Opschorting en ontbinding

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of onvolledig nakomt.
  2. Na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
  3. Na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de diensten van opdrachtnemer misbruikt of voor illegale doeleinden inzet.
  4. Na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever schade aanbrengt aan derden.
  5. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  6. Opdrachtnemer hier een andere gegronde reden voor heeft.
 2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele geleden schade, zowel direct als indirect als gevolg van het gebruiken van de dienstverlening of producten van opdrachtnemer.
 2. Indien opdrachtnemer toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 3. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal de totaalprijs, althans voor dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. In afwijking van hetgeen onder 3. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde bedragen.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 12 – Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 13 – Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voorzover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 – Geheimhouding

 1. De partijen zullen informatie die logischerwijs vertrouwelijk is of door de andere partij als vertrouwelijk is verklaard geheim houden.
 2. Als door een rechterlijke uitspraak of een wettelijke bepaling opdrachtnemer vertrouwelijke informatie moet verstrekken, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 15 – Auteursrecht en intellectueel eigendom

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Opdrachtgever stemt in dat het logo van opdrachtgever, ontwerpen of producten die voor opdrachtgever door opdrachtnemer zijn gemaakt of ervaringen van opdrachtgever herkenbaar worden gepubliceerd en ter promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij deze uitingen gevoelige of vertrouwelijke informatie bevatten.
 5. Opdrachtgever heeft het recht om tegen lid 4 van dit artikel in bezwaar te gaan, waarna opdrachtnemer de publicaties niet zal plaatsen of waar mogelijk zal verwijderen.

Artikel 16 – Geschillen

 1. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om een geschil in onderling overleg te verhelpen.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgende de wet bevoegde rechter.

Artikel 17 – Personeel

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voortduurt, alsmede 1 (een) jaar na afloop daarvan, werknemers van Opdrachtnemer in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
 2. Onder werknemers van Opdrachtnemer worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Opdrachtnemer of die ten tijde van de uitvoering van de Opdracht in dienst waren van Opdrachtnemer.

Op deze voorwaarden en elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen, mits opdrachtgever hiervan op de hoogte is gebracht.


EXTRA VOORWAARDEN CUBIC MILL HOSTING

Aansprakelijkheid

Opdrachtgever verricht haar diensten naar beste inzicht en vermogen. Opdrachtgever geeft voor haar diensten en systemen geen garanties voor minimumsnelheden, ononderbroken functioneren, betrouwbaar- of bereikbaarheid. Eventuele schade die geleden is door bovengenoemde oorzaken kan niet worden verhaald op opdrachtnemer, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever geplaatste inhoud of de wijze van gebruik van de diensten van opdrachtnemer, evenals eventuele schade die voortvloeit uit handelen van opdrachtgever.

Schade die wordt geleden door misbruik van opdrachtgever zal op opdrachtgever worden verhaald.

Opzegging en opschorting

Opdrachtgever kan zijn abonnement op diensten van Cubic Mill Hosting per einde contract schriftelijk opzeggen. De dienst zal dan met inachtneming van de loopduur voor de desbetreffende dienst worden beëindigd. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk en er zal geen restitutie van betaalde bedragen plaatsvinden.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de dienstverlening per direct tijdelijk of permanent te beëindigen. Dit is nodig om bijvoorbeeld te kunnen handelen bij vermoeden van illegale activiteiten op de website of bij het uitblijven van betaling. De betalingsverplichting blijft dan lopen tot de eerstvolgende opzegmogelijkheid, met de looptijd van de overeenkomst in acht genomen.

Duur van de overeenkomst

Voor domeinnaamregistraties geldt dat de overeenkomst wordt aangegaan voor een (1) jaar. De overeenkomst wordt telkens met een (1) jaar verlengd. Dit doen we in het kader van bescherming van het houderschap van de domeinnaam.

Voor alle overige diensten (zoals doorstuurservice, emailhosting en webhosting) geldt dat de overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van drie (3) maanden, welke erna telkens  stilzwijgend wordt verlengd.

Beide diensten zijn onderhevig aan een opzegtermijn van één (1) maand, de opzegging moet uiterlijk twee (2) dagen voor de nieuwe periode in gaat binnen zijn.

Wijzigingstoestemming

Cubic Mill Hosting biedt een unieke mogelijkheid om op zeer gemakkelijke wijze een product of dienst aan te gaan. Door het ondertekenen van de Wijzigingstoestemming geeft opdrachtgever aan opdrachtnemer het recht om diensten aan te vragen, te wijzigen of te beëindigen aan de hand van de communicatiewijzen zoals aangegeven op de wijzigingstoestemming.

Opdrachtgever is zich ervan bewust dat opdrachten die op deze wijzen zijn gegeven per direct definitief en onherroepelijk zijn. Eventuele schade die is geleden door het per abuis doorgeven van een bestelling of misbruik van derden kan niet worden verhaald op opdrachtnemer.

Overeenkomsten van derden

Opdrachtgever heeft gelezen en gaat akkoord met de voorwaarden van onze leverancier. (Link: https://www.transip.nl/algemene-voorwaarden/ )


EXTRA VOORWAARDEN CUBIC MILL WEB SOLUTIONS

Revisies en garantie

Wanneer de overeenkomst het maken van een ontwerp voor een gebruikersinterface, app, website of een vergelijkbaar ontwerp omvat, heeft opdrachtgever het recht op 2 (twee) revisies van het initiële ontwerp.

Na schriftelijke goedkeuring van het product heeft opdrachtgever recht op 1 (één) maand garantie op werking van het product. De werking is uitsluitend gegarandeerd in de staat waarin het product is opgeleverd (dezelfde functies, werking, modules, etc.).

Indien er door andere partijen dan de opdrachtnemer wijzigingen zijn aangebracht na de oplevering, komt het recht op garantie te vervallen.

Annulering

Indien opdrachtgever de overeenkomst tussentijds annuleert, is opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden plus 39 EUR annuleringkosten exclusief BTW. De voorlopige resultaten zullen dan indien redelijkerwijs mogelijk ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.


EXTRA VOORWAARDEN CUBIC MILL DIGITAL

Revisies en garantie

Wanneer de overeenkomst het maken van een ontwerp omvat, heeft opdrachtgever het recht op 2 (twee) revisies van het initiële ontwerp.

Annulering

Indien opdrachtgever de overeenkomst tussentijds annuleert, is opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden plus 39 EUR annuleringkosten exclusief BTW. De voorlopige resultaten zullen dan indien redelijkerwijs mogelijk ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.


EXTRA VOORWAARDEN CUBIC MILL PRINT

Revisies en garantie

Wanneer de overeenkomst het maken van een ontwerp omvat, heeft opdrachtgever het recht op 2 (twee) revisies van het initiële ontwerp.

Wanneer opdrachtgever gegevens heeft verstrekt die gebruikt worden in een ontwerp, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventuele (typ)fouten en controle van de gegevens. Het recht op garantie vervalt.

Als Opdrachtgever heeft gekozen voor ontwerp inclusief druk, wordt er garantie gegeven op de kwaliteit van het drukwerk. De bewijsexemplaren die door de leverancier van het drukwerk worden geleverd aan opdrachtnemer zijn hierin bindend.

Lichte afwijkingen in bijvoorbeeld kleur en kwaliteit kunnen voorkomen. Opdrachtgever snapt dit en gaat ermee akkoord dat de inschatting van Opdrachtnemer bindend is of er sprake is van een afwijking onder garantie.

Annulering

Indien opdrachtgever de overeenkomst tussentijds annuleert, is opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden plus 39 EUR annuleringkosten exclusief BTW. De voorlopige resultaten zullen dan indien redelijkerwijs mogelijk ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

 

Abonnementen:

Bij ons hanteren we een minimale abonnementsduur van zes maanden, en dit heeft een specifieke reden. We geloven sterk in het belang van een solide en succesvol opstartproces voor onze klanten. Om dit te bereiken, investeren we aanzienlijke tijd en moeite in het opzetten en optimaliseren van onze diensten, zodat onze abonnees de best mogelijke ervaring krijgen.

Tijdens de initiële zes maanden van het abonnement zorgen we ervoor dat al onze klanten de volledige voordelen en waarde van onze diensten kunnen ervaren. We begrijpen dat het opbouwen van vertrouwen en het opzetten van een naadloze werking tijd vergt. Daarom nemen we de tijd om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt, zodat onze klanten optimaal kunnen profiteren van wat we te bieden hebben.